top of page

LED Module

โมดูล (Module) ไฟสำหรับตกแต่งภายในป้าย รูปร่างหลากรูปทรง เนื่องจากตัวไฟเองมีขนาดเล็กจึงสามารถเข้าถึงมุมต่างๆของป้ายได้ง่าย มีหลากสี ใช้ไฟน้อย อยู่การใช้งานนาน ติดตั้งง่ายดาย

LED Module 5730

LED Module 2835

bottom of page