top of page

 LED Module 

โมดูล (Module) ไฟสำหรับตกแต่งภายในป้าย รูปร่างหลากรูปทรง เนื่องจากตัวไฟเองมีขนาดเล็กจึงสามารถเข้าถึงมุมต่างๆของป้ายได้ง่าย มีหลากสี ใช้ไฟน้อย อยู่การใช้งานนาน ติดตั้งง่ายดาย

 LED Module 5730 

 LED Module 2835 

bottom of page