top of page

 STORE 

ร้านค้าต่างๆ คงมีค่าใช้จ่ายมากมาย ในยุคสมัยนี้ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวัน การลดค่าใช้จ่ายจึงน่าจะช่วยคุณได้ เราขอแนะนำหลอดไฟแอลอีดีของเรา กินไฟน้อย อายุยืนยาว ไม่มีอันตรายไม่ปล่อยรังสีหรือคลื่นใดๆ ให้เป็นอันตรายของคุณแน่นอน อุณหภูมิไม่สูง สถานที่ทำงานและอาคารจึงเย็น สบาย

bottom of page