BLOG 

July 22, 2019

ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor : PF) สามารถลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและเพิ่มความสามารถในการรับโหลดของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นทั้งของผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ระบบส่งไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งจะเป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
 

ผลประโยชน์ที่มีต่อผู้ใช้ไ...

June 25, 2019

มีการทดลองและบันทึกค่ามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วว่า "แสงสีฟ้าจะทำให้จอประสาทตาเสื่อมสภาพ" แสงสีฟ้าเป็นแสงในกลุ่มพลังงานสูง HEV (High Energy Visible) ซึ่งเป็นกลุ่มแสงที่อยู่ถัดจากกลุ่มแสง UV ซึ่งกลุ่มแสง HEV
ในช่วงคลื่นหนึ่งเป็นตัวทำลายการมองเห็น ก่อให้เกิดปัญหาจอประสาทตาเ...

June 10, 2019

  • Watt, W  (วัตต์)    กำลังไฟ , จำนวนไฟที่ใช้ จำนวนน้อย จึงหมายถึงใช้ไฟน้อย

  • Lumen , LM (ลูเมน)  หน่วยความสว่าง ค่ายิ่งสูงยิ่งสว่างมาก

  • ค่า  LUX (ลักซ์) =  เป็นค่าลูเมนต่อตารางเมตร, ค่าของแสงที่ส่องจากที่ติดตั้ง จนถึงจุดที่วัด ใช้กำหนดค่าความสว...

June 6, 2019

อะไรคือหลอด T5 T8 T12 บอกข้อแตกต่างของหลอดเหล่านี้

May 20, 2015

LED คือ ไดโอดเปล่งแสง ย่อมาจากคำว่า (light-emitting diode) ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและเฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น 

      โดยหลอด LED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเ...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload